Norske Seksjonen


Den Norske Seksjonen

Opprettet : 1984
Antall elever : 58
Undervisning : barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående

Vår målsetting

Vi ser det som en viktig oppgave gjennom undervisning og kulturelle aktiviteter å formidle norsk kultur, historie og språk, samtidig som vi legger vekt på å integrere elever og familier i skolens internasjonale miljø. Vi ivaretar norske verdier og tradisjoner og lærer også om andres kulturer og levemåter i møte med skolens mer enn 50 nasjonaliteter.

Elevene i Norsk Seksjon får undervisning etter Kunnskapsløftets norske læreplaner i fagene norsk, samfunnsfag og historie. Lærerne har norsk som morsmål, utdannelse og yrkeserfaring fra Norge. Elevene får tilpasset opplæring og tett oppfølging med vekt på dialog, samarbeid og trivsel. Elevene ved seksjonen har ulik bakgrunn og i samarbeid med foreldrene prøver vi å styrke elvenes flerkulturelle identitet. Den Norske Seksjonen deler Lycée Internationals verdigrunnlag som bygger på åpenhet og toleranse i et unikt, internasjonalt miljø.

Søknad og inntak

Alle elever på skolen må tilhøre en av skolens seksjoner. Norske myndigheter krever at våre elever skal være norske statsborgere. Vi tar imot elever som har et tilstrekkelig norskspråklig nivå til å følge seksjonsundervisningen. Ikke-fransktalende elever kan søke om plass i Français Spécial (FS) som er mottaksklasser med intensiv franskopplæring.

Søknadsperioden starter i november og utover vårsemesteret. Søknadskjema fås ved henvendelse til seksjonskontoret. Utfylt søknad sendes til seksjonen sammen med dokumenter som er listet opp i vedlegget til søknadsskjema.

Søknadene behandles i samarbeid med franske lærere og ledelsen, og endelig vedtak om skoleplass gjøres av fransk rektor.

Kontakt seksjonen for mer informasjon hvis det er noe dere lurer på.